De Schakels

“de Schakels” 

Samenwerkingsverband tussen 6 partijen, te weten:

Skills van de straat

Starters 4 Communities

Cl!ck

Maatschappelijke Broedplaats

Fatima Hand

Stichting Jeugdwerk

 

De Schilderswijk is het meest kinderrijke deel van Den Haag. Zo’n 11.000 jeugdigen vallen in de leeftijdscategorie 0-19 (bron gezondheid in de krachtwijken). Het overgrote deel van deze jeugdigen gaat goed, maar uit recente cijfers blijkt dat het percentage schooluitval en werkloosheid erg hoog is. Het is de taak hier iets aan te doen. Veel trajecten zijn al ingezet, te denken valt aan de vorig jaar georganiseerde banenmarkt, die goed bezocht was door de jongeren en waarbij de middenstand, UWV en Werkplein vertegenwoordigd waren. Een mix and match met korte lijnen tussen de partijen is een goede werkbare methodiek gebleken.

Bovengenoemde partijen zijn sinds korte of lange tijd werkzaam in de Schilderswijk en hebben zodoende een goed beeld van de jongeren en de vaak multi-problematieken (know-how). Ieder vanuit zijn/haar expertise opereren dagelijks om jongeren te laten groeien op de participatieladder. Pijlers hierbij zijn arbeid en scholing, terugdringen schooluitval, peer to peer education, voor en door jongeren en persoonlijke groei. Gemeenschappelijk doel is het welzijn van de jongeren.

Problemen waar wij dagelijks tegenaan lopen zijn laag zelfbeeld/zelfvertrouwen. Sociaal-emotioneel niet of nauwelijks in staat om zichzelf staande te houden in de communicatie naar instanties. Een geringe kennis bij jeugd mbt mogelijkheden en verwijzing naar hulp. Self fulfilling prophecy bij met name de jongeren die niet of nauwelijks bekend zijn bij de hulpverlenende instanties (de spookjongeren). Lage of geen startkwalificatie bij jeugd.

De vraag die hierbij rijst is: Hoe kunnen wij deze als “moeilijk” bestempelde jongeren empoweren, waardoor de kansen en mogelijkheden, op zowel het sociaal-emotionele vlak, als wel bij arbeid en scholing toenemen?

Vanuit dat idee is de opvatting gekomen om de handen ineen te slaan en zodoende meer slagkracht te genereren in de aanpak van deze groep jongeren en hun bijbehorende problematiek. Idealiter zou het wenselijk zijn om de jeugdigen in de leeftijdscategorie 12-23 jaar te voorzien van tools, zodat zij zelfstandig en zelfverzekerd opgroeien waarbij bewuste keuzes en zelfredzaamheid voorop staan. Hierbij zijn factoren als straat, werk/school en huis van belang.

Het mooie van deze coalitie van partners is dat alle probleemgebieden aangeraakt worden.

(educatieve) activiteiten gericht op toekomst:

Samson

MB

Cl!ck

Voorkomen schooluitval:

Cl!ck

MB

Persoonlijke ontwikkeling:

Fatima Hand

Samson

Werktrajecten:

Skills